Reklamačné podmienky

Reklamácie

Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom a zákonom č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru alebo jeho vlastností ,ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia ,v dôsledku prirodzených zmien materiálu,v dôsledku akéhokoľvek poškodenia používateľom alebo nesprávneho zásahu. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie alebo na výmenu vecí. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy.

 

Záručná doba je 24 mesiacov .Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. V záručnom liste môže predávajúci poskytnúť záruku dlhšiu než zákonom stanovená záruka a určiť podmienky a rozsah tejto záruky.

 

V predajni musí byť počas prevádzkovej doby zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií. Reklamant je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny, vyplatením zľavy z ceny výrobku alebo odôvodnené zamietnutie.

 

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu reklamácie.

Hľadanie v produktoch