Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

1.Identifikácia zmluvných strán.


1.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kmk-kincek.sk a súčasne predávajúcim je Karol Kinček KMK - 

Kinček fyzická osoba zapísaná na Obvodnom úrade Topoľčany,  živnostenský register: č. 406-3797.

Karol Kinček KMK - Kinček

Nám. M. R. Štefánika 2291/15

955 01 Topoľčany

ICO:              11767553

DIC:              1020442379

IC DPH:        SK1020442379

Číslo účtu VUB: 22741-192/0200

Číslo účtu SLSP:264345408/0900

Zodpovedná vedúca e-shopu: Eva Kinčeková

Mobil:0903 484 806

Tel:      038/532 3039

Fax:      038/532 3530

e-mail:kmk@kmk-kincek.sk

 

1.2 Názov a adresa orgánu dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9

95050 Nitra

 037 7720001

e-mail:nr@ soi.sk

 

1.3 Používaním internetového obchodu www.kmk-kincek.sk kupujúci súhlasí  s  podmienkami, dôkladne sa s nimi oboznámil. Zároveň  kupujúci berie na vedomie  a súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa  & 7 ods.4.pís.zákona č.428/2002 Z. z.

 

1.4 Povinnosti predávajúceho: VŚEOBECNÉ  OBCHODNÉ  PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo produktu, podľa objednávky, podľa dohodnutej ceny a prostredníctvom dopravcu/pokiaľ nebolo dohodnuté inak/na určené miesto primerane zabalené s priloženým dodacím listom a daňovým dokladom.

 

1.5 Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť a prevziať objednanú zásielku .

 

2.Objednanie tovaru.

Tovar si môže kupujúci objednať viacerými spôsobmi:

-e-mailom na adrese kmk@kmk-kincek.sk

-on-line objednaním v e-shope

-telefonicky na čísle:038/532 30 39,0903 484 806

-faxom 038/532 35 30

 

2.1 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar  a zaplatiť zaň.

 

2.2 Predávajúci potvrdí prijatie objednávky počas pracovných dní do 24 hodín informačným e-mailom alebo telefonicky.

2.3 Ak odberateľ súhlasí s podmienkami dodania tovaru v informačnom mail-i, až potom sa objednávka berie ako prijatá dodávateľom.

 

2.4 Pre záväzné potvrdenie objednávky odberateľom je nutné zaplatiť zálohu vo výške 20% z ceny objednávky na náš účet, do poznámky uveďte Vaše priezvisko, po pripísaní sumy na účet  začína plynúť dodacia doba dodania tovaru.

 

2.5 V prípade zrušenia objednávky kupujúcim počas trvania dodacej doby ,záloha prepadá v plnej výške. V prípade prekážky nedodania tovaru na strane dodávateľa, záloha bude vrátená v plnej výške.

 

3.Storno objednávky.

 

3.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade ,že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

 

3.2 Predávajúci má právo stornovať objednávku v tom prípade, ak je tovar  vypredaný alebo sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, bude mu  prevedená späť na jeho účet v lehote do 15 kalendárnych dní.

 

4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

4.1 Kupujúci  má právo odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa do 14 kalendárnych dní. Doba na odstúpenie začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru - dopravy kupujúci v plnej výške.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Formulár na odstúpenie od zmluvy: / Skopírujte do wordu a vypíšte svoje údaje, vytlačte a pošlite spolu s tovarom/

Adresa predávajúceho:

 Karol Kinček KMK - Kinček

 Nám. M.R.Štefánika 2291/15

 955 01 Topoľčany


 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: 
vypíšte zoznam tovaru tovaru alebo aspoň číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený

Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky

Dátum prijatia tovaru: vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený

Dôvod odstúpenia od zmluvy:  nie je povinnosťou spotrebiteľa ho uvádzať, avšak jeho dobrovoľným vyplnením nám môžete pomôcť k zlepšeniu našich služieb

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu, bankové spojenie: názov banky


 

S pozdravom

 

uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu (včítane ulice a čísla, PSČ a názvu obce/mesta) + Váš podpis

Dátum: doplňte dátum

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.2 Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť spolu s číslom objednávky a dodacím listom/faktúrou/ a vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy na našu adresu kamenného obchodu v Topoľčanoch v nepoškodenom stave, zabalený bez zbytočného odkladu, kde bude posúdený stav vráteného tovaru.

 

4.3 V prípade ,že vrátený tovar je v inom ako neporušenom stave, ako i je poškodený obal je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi náklady spojené s uvedením tovaru a obalu do pôvodného stavu/neúplný obsah, poškodený obal, znečistený a pod./

 

4.4 Predávajúci sa zaväzuje pri oprávnenom  odstúpení od zmluvy vrátiť celú sumu za tovar do 15-tich dní priamo v predajni, alebo bankovým prevodom na účet kupujúceho.

 

5.Dodacie podmienky.

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov v čo najkratšom termíne ,zvyčajne do 1-8 týždňov od zaväzného prijatia objednávky. Vyhradzujeme si právo predlženia dodacej doby, ktorá sa môže predlžiť na základe nepredvídaných okolností, ako napr. dovolenkové obdobie, zlyhanie dopravy, výpadok materiálov ,vypredania zásob a pod.

 

6.Platobné podmienky.

 

6.1 Všetky ceny výrobkov sú uvedené s DPH.

 

6.2 Tovar bude odovzdaný kupujúcemu až po zaplatení výrobku.

Tovar je možné zaplatiť:

-v hotovosti na predajni v Topoľčanoch

- platobnou kartou na predajni v Topoľčanoch

- zálohou na náš účet /podmienka pri objednávke tovaru/, doplatok v hotovosti dopravcovi pri preberaní a dodávke      tovaru

-prevodným príkazom na náš účet vo VUB na číslo účtu:         22741192/0200

-prevodným príkazom na náš účet v SLSP na číslo účtu:          264345408/0900

-vopred úhradou zálohovej alebo finálnej faktúry

 

6.3 Daňový doklad- dodací list posielame spolu s tovarom .Za tovar sa platí najneskôr pri preberaní tovaru.

 

7.Doprava tovaru.

 

7.1 Rozvoz tovaru zabezpečujeme vlastnými autami, kvôli bezchybnému a bezpečnému dodaniu ku zákazníkovi.

 

7.2 Cena dopravy závisí od zakúpeného množstva tovaru, jeho objemu a ceny. S každým zákazníkom ju riešime individuálne. Cena dopravy pri nákupe do 900,- eur podľa sadzobníka, cena dopravy pri nákupe nad 900,- eur je zdarma.

 

8.Reklamácie.

Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom a zákonom č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru alebo jeho vlastností ,ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia ,v dôsledku prirodzených zmien materiálu,v dôsledku akéhokoľvek poškodenia používateľom alebo nesprávneho zásahu. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie alebo na výmenu vecí. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy.

 

8.2 Záručná doba je 24 mesiacov .Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. V záručnom liste môže predávajúci poskytnúť záruku dlhšiu než zákonom stanovená záruka a určiť podmienky a rozsah tejto záruky.

 

8.3 V predajni musí byť počas prevádzkovej doby zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií. Reklamant je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny, vyplatením zľavy z ceny výrobku alebo odôvodnené zamietnutie.

 

8.4 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu reklamácie.

 

9.Ochrana osobných údajov.

 

9.1 Používaním internetového obchodu www.kmk-kincek.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním osobných údajov a jeho nákupoch v znení Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajoch. Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomnou formou odvolať.

9.2 Pri vypísaní objednávkového formulára požadujeme niektoré osobné údaje, bez ktorých objednávka nie je možná. Umožnia uskutočniť operácie, vyhotoviť daňový doklad, identifikovať vašu platbu cez bankový prevod.

 

9.3 Dodávateľ sa zaväzuje, že tieto vaše údaje neposkytne  tretej osobe, kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú.

 

9.4 Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek a to písomnou formou alebo e-mailom.

 

9.5 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru hackerom.

 

10 Záverečné ustanovenie.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to vyžaduje zmena obchodnej politiky a to bez súhlasu kupujúceho.

 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. číslach 038/532 3039,0903 484 806, prípadne e-mail kmk@kmk-kincek.sk

 

 

 

Hľadanie v produktoch